Privacy Verklaring

EmyMaduro.com, gevestigd aan de Kuyperlaan 21, 5252 BR Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact Gegevens

 • www.EmyMaduro.com
 • Kuyperlaan 21
 • 5252 BR Vlijmen
 • Tel.nr. +31648733697
 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  EmyMaduro.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  EmyMaduro.com verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  EmyMaduro.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  EmyMaduro.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: geboortedatum, naam, voornaam, adresgegevens > Bewaartermijn: Tot de dienst geleverd is. Na die tijd 5 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  EmyMaduro.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EmyMaduro.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  EmyMaduro.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EmyMaduro.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emymaduro@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EmyMaduro.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EmyMaduro.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via emymaduro@hotmail.com